WELKOM STANDHOUDER

Amazing Thai Festival Kempen en Leuven waren een groot succes!

Een groot podium met Thaise dans en muziek, officieel Muay Thai Boxing tornooi, Thaise massages en de tuk tuk ritjes. Meer dan 15.000 bezoekers hebben kunnen genieten van al het lekkers dat Thailand te bieden heeft. Het waren telkens prachtige dagen! Voor enkele van onze volgende edities willen we niet enkel Thailand, maar Azië in het geheel in de kijker zetten. Concreet wil dit zeggen dat er dit jaar 2 Thai en 2 Aziatische Festivals zullen zijn.

Dit jaar organiseert Amazing Asia Festivals dus 2 extra festivals. Onze nieuwe locaties zijn Maasmechelen en Brussel. De festivals in Leuven en Brussel zullen een Thai festival zijn, de evenementen in Maasmechelen en de Kempen zijn Aziatische festivals.

 

Schrijf jij je dit jaar ook in als standhouder/verkoper?

EDITIES 2022

17-18-19 juni 2022 : Amazing Thai Festival Leuven

21-22-23-24 juli 2022: Amazing Asia Festival Maasmechelen

2-3-4 september 2022: Essence of Thailand Vilvoorde
16-17-18 september 2022 : Amazing Asia Festival Kempen : STOP SALES VOOR THAISE STANDHOUDERS

VOORWAARDEN STANDHOUDERS

Algemene voorwaarden standhouders Elke standplaats is enkel voorbehouden voor professionals met een geldig BTW-nummer. Standhouders die een food-stand willen uitbaten zijn verplicht aangesloten bij het voedingsagentschap. Er worden tentjes verhuurt van 4x4m. Eigen tenten, food-trucks of andere kunnen niet. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen FRESH FOOD, DRY FOOD, MASSAGE en NON-FOOD standhouders. Dit jaar werken we volgens het principe first come, first served. Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Hoe sneller u zich inschrijft, hoe eerder u uw standnummer zelf mag kiezen. De organisatie blijft wel steeds eindverantwoordelijke in de keuze van bezetting. Kookstanden : We hebben plaats voor 60 standen op de ons terrein. De standen zijn tentjes van 4 meter op 4 meter. Achter de tent is er geen extra ruimte om te koken of materiaal te plaatsen. Er ligt geen vloer onder de volledige tent, de ondergrond is zacht grasland. Er zijn een tafel en twee stoelen en één maal elektriciteit (2500W) inbegrepen per tent. Deze kunnen wel bijgehuurd worden. Alle plaatsen worden bepaald op basis van volgorde van inschrijving. Gerechten : Daar wij onze bezoekers een verscheiden en gevarieerd aanbod gerechten willen garanderen moet uw aanbod vooraf besproken worden met de organisator. Als iedereen Pad Thai verkoopt komt dit onze organisatie en ook uw verkoop niet ten goede. Verkoopprijs per gerecht: maximaal 7 Euro (tenzij u van de organisator toelating hebt ontvangen om een bepaald gerecht duurder te mogen verkopen). Elk gerecht dient op ons sjabloon van de menukaart tentoongesteld te worden. De Nederlandse naam, ingrediënten, prijs en foto moeten op dit sjabloon ingevuld worden, elk gerecht op een nieuwe pagina. Het sjabloon kan onderaan deze pagina worden gedownload. Waarborg : Per inschrijving wordt een waarborg van 100 Euro gerekend. Deze waarborg dient om ons in te dekken tegen schade aan de tent (geen olie of vet op de zeilen!), alsook het netjes achterlaten van de omgeving rond de tent, alsook het correct verwijderen van alle afval. Niet op tijd komen, te vroeg vertrekken zonder toelating, auto of aanhangwagens niet tijdig van het terrein verwijderen, meer gerechten of andere producten verkopen dan toegelaten en andere overtredingen op ons reglement, kunnen redenen zijn om de waarborg niet terug te betalen! Elektriciteit: U vindt een stekker per tent. Neem zelf een stekkerdoos mee indien u meerdere stopcontacten wil gebruiken, zolang uw elektrische apparaten in totaliteit een maximum van 2500 Watt hebben. Wij behouden het recht de elektriciteit van uw stand af te sluiten als deze gegevens niet correct zijn of u meer verbruikt dan toegelaten. Controleer vooraf goed of al uw apparaten goed werken. Er is geen verlichting voorzien op de stand (mag je natuurlijk zelf meebrengen). Dranken: Verkoop van dranken of gratis uitdelen van dranken aan gasten/klanten is ten strengste verboden, tenzij anders afgesproken met de organisatie. Afval: U werpt geen afval in de vuilnisbakken die op de markt staan voor het publiek. U doet uw afval in zelf meegebrachte zakken. Elke avond wordt het afval door de standhouders zelf naar ons afvalpunt gebracht en gesorteerd in dichtgebonden zakken. Gebruikte oliën of vetten neemt u mee terug naar huis!!!! Strikt verboden deze in onze afvalcontainer te werpen! Karton mag u (gescheurd !) in onze afvalcontainer werpen, isomo dozen NIET (terug mee naar huis nemen aub). U brengt ZELF alle afval naar de afvalcontainer en laat niets achter in uw stand of elders op of rond het plein! Parking: Auto kan niet bij de stand! Per stand voorzien wij één gratis parkingplaats aan het domein. Indien u een aanhangwagen wil meebrengen en deze absoluut nodig heeft op het festivalterrein, dan dient u hiervoor uitdrukkelijk eerst toestemming te vragen. Marktreglement ARTIKEL 01: De organisatoren behouden zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden welke buiten hun toedoen zijn ontstaan, de vastgestelde data en/of openingstijden te wijzigen, dan wel de markt geen doorgang te laten vinden. Bij wijziging data en/of openingstijden blijft de overeenkomst overigens onverminderd van kracht. Bij annulering door de organisatoren zullen de reeds betaalde deelnamegelden worden terugbetaald binnen 30 dagen na besluit de markt geen doorgang te doen vinden. De deelnemer kan geen recht doen gelden op vergoeding van schade, in welke vorm deze ook. ARTIKEL 02: De organisatoren kunnen in bijzondere gevallen te hunner beoordeling bepalen dat een inschrijving niet in behandeling zal worden genomen. ARTIKEL 03: Een inschrijving kan niet eenzijdig door de inschrijver worden ingetrokken. ARTIKEL 04: De organisatoren bepalen voor elke stand de plaats van de tent. De toegekende plaats is bindend voor de deelnemers, plaatsen worden pas toegekend na ontvangst standgeld. De tent van de kookstanden worden bepaald op basis van volgorde van inschrijving. ARTIKEL 05: De deelnemers dienen bij hun inschrijving een overzicht te geven van de goederen en/of diensten die ze verkopen of aanbieden. De organisatoren hebben, zonder daartoe tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, het recht om goederen en diensten niet toelaatbaar te achten of goederen en diensten, die niet vermeld staan op het inschrijfformulier, te weigeren en bij overtreding van de markt te verwijderen. ARTIKEL 06: Wie voeding verkoopt valt onder de Belgische hygiënewetgeving (kopij te bekomen op aanvraag bij de organisator) en moet verplicht aangesloten zijn bij een overheidsinstelling bevoegd voor voedselveiligheid (FAVV (B), NVWA (NL),...). De organisator zal in de mate van het mogelijke dit controleren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de deelnemer, hier al dan niet moedwillig, in gebreke blijft. Weet dat het grootste aandachtspunt TEMPERATUUR is! Voorzie een frigo voor de te koelen producten. Zorg voor goede warmhoudtoestellen voor de warme gerechten. Wie werkt met brandpasta potjes onder de bain marie, kijk dan geregeld na of ze nog branden en zet eventueel een extra potje eronder om zeker aan de verplichte temperatuur te komen. Van ieder gerecht moet je een geschreven ingrediëntenlijst hebben met allergenen vermelding. ARTIKEL 07: Wie (bezoldigd) personeel te werk stelt valt onder de arbeidswetgeving. Iedere vorm van verkoop valt onder de Belgische BTW-wetgeving. Mocht de deelnemer echter nalaten aan deze of andere verplichting(en) te voldoen, dan zijn de organisatoren in geen enkel opzicht aansprakelijk te stellen en verklaart de deelnemer in persoon en al zijn medewerkers bij deelname aan de markt hier automatisch mee akkoord te gaan. ARTIKEL 08: De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor tegenvallende verkoop. ARTIKEL 09: De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of schade aangebracht door bezoekers. ARTIKEL 10: Het is de deelnemer strikt verboden de gehuurde standruimte geheel of gedeeltelijk onder te verhuren aan derden. Ook ruilen of weggeven van standruimten is niet toegestaan. De persoon op het inschrijvingsformulier is de uitbater van de stand. In alle andere gevallen dient een arbeidsovereenkomst te worden voorgelegd. ARTIKEL 11: De deelnemer is verplicht de stand zodanig in te richten dat de veiligheid van het publiek en alle personen in zijn tent, in de meest ruime zin, gewaarborgd is. Alle aanwezige goederen van de deelnemer zijn en blijven voor rekening en risico van de deelnemer. Sluit de nodige verzekeringen af! ARTIKEL 12: U verkoopt en stelt enkel goederen ten toon binnen de afmetingen van uw tent! ARTIKEL 13: Wie kookt op de markt is verplicht een gekeurd brandblusapparaat en branddeken op de stand te hebben (zelf mee te brengen). Er mag met maximaal 110L gas gekookt worden. Eventuele reserve flessen dienen in een brandwerende kast bewaard te worden. Weet dat volgens de wet op ambulante handel, gasinstallaties moeten gekeurd zijn. Wees voorzichtig met olie. Zorg voor bescherming van de standplaats (leg bij voorkeur iets op de grond en scherm de tentzeilen voldoende af). ARTIKEL 14: Op vrijdag 17 juni vanaf 8 uur kan u op en naast het festival uw wagen lossen. Verplaats uw wagen onmiddellijk na het lossen alvorens uw stand in te richten. Wij verzoeken u vriendelijk om voor 14 uur gelost te zijn en de wagen verwijderd te hebben, bij de marktleider kan u per stand één gratis parkeerkaart bekomen voor parkeren op een voorbehouden parking, recht voor het festivalterrein. ARTIKEL 15: Het is de deelnemer niet toegestaan de door hem ingenomen stand gesloten of niet bezet te houden gedurende de tijd dat de markt voor het publiek toegankelijk is (10u-24u), de tentoongestelde goederen of een deel daarvan te bedekken of aan te duiden dat deze goederen zijn verkocht; Goederen en/of diensten die niet op het inschrijfformulier met name zijn genoemd, tentoon te stellen, aan te bieden of daarvoor reclame te maken; Consumpties en genotsmiddelen te verkopen dan wel gratis te verstrekken. Beelden te projecteren, muziek ten gehore te brengen en/of geluid te veroorzaken, alles voor zover dit hinder kan opleveren; Loterijen te houden, prijsvragen uit te schrijven en zogenaamd standwerk te verrichten tenzij hiervoor toestemming verleent werd door de organisator; alsmede reclame te maken voor goederen en/of diensten die niet tot de markt zijn toegelaten, respectievelijk voor ondernemingen of instellingen, die geen standruimte op de markt hebben. ARTIKEL 16: De deelnemers zijn gehouden de voor hen vastgestelde standruimte/tent na beëindigen van de markt in dezelfde staat achter te laten als deze aan hen ter beschikking is gesteld voor aanvang van de opbouwperiode. U werpt geen afval in de vuilnisbakken die op de markt staan voor het publiek. U doet uw afval in zelf meegebrachte zakken, u mag deze dichtgebonden (!) in onze afvalcontainer werpen. Gebruikte olieën of vetten neemt u mee terug naar huis!!!! Strikt verboden deze in onze afvalcontainer te werpen! Karton mag u (gescheurd !) in onze afvalcontainer werpen, isomo dozen NIET (terug mee naar huis nemen aub). U brengt ZELF alle afval naar de afvalcontainer en laat niets achter in uw stand of elders op of rond het plein! ARTIKEL 17: Exclusiviteit, in welke vorm dan ook, wordt niet gegarandeerd. De organisator heeft steeds het laatste woord. ARTIKEL 18: Bij reservering van een stand worden iedere deelnemer en al zijn medewerkers automatisch geacht kennis te hebben genomen van de bovenstaande bepalingen en zich met de inhoud ervan akkoord te hebben verklaard. ARTIKEL 19: Alle gerechten dienen tentoongesteld te worden op het door ons meegedeelde sjabloon van de menukaart. U bent verplicht elk gerecht op een nieuw A4-document voor te stellen. U dient het voorgestelde lettertype te gebruiken en alles binnen de voorgestelde kaders in te vullen.

PRIJZEN

Prijzen Er worden tentjes verhuurt van 4x4m. Eigen tenten, food-trucks of andere kunnen niet. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen FRESH FOOD, DRY FOOD, MASSAGE en NON-FOOD standhouders. Dit jaar werken we volgens het principe first come, first served. Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Hoe sneller u zich inschrijft, hoe eerder u uw standnummer zelf mag kiezen. De organisatie blijft wel steeds eindverantwoordelijke in de keuze van bezetting. FRESH FOOD Alle standhouders die ter plaatse koken en verse gerechten aanbieden, kunnen een fresh food stand uitbaten. De aangeboden gerechten moeten Thai / Aziatisch zijn. (bv barbecue, pad thai, gefrituurde snacks) €500 DRY FOOD Alle standhouders die verpakt voedsel of voeding die niet ter plekke wordt bereid aanbieden, kunnen een dry food stand uitbaten. De aangeboden gerechten moeten Thai / Aziatisch zijn. (bv verpakte sauzen, groenten/fruit, chips) €450 MASSAGE Alle standhouders die massage aanbieden. €400 NON-FOOD Alle standhouders die niet koken. Hier kunnen Thailand / Aziatisch gerelateerde goederen aangeboden worden. (bv kledij). €350 Bij elke standplaats is 1x stroom (2500W), 1x tafel, 2x stoelen voorzien. Tegen een meerprijs kunnen er extra's voorzien worden. Extra's worden verhuurd zolang de voorraad strekt. Extra tent - 4x4 meter: 150 euro (mag niet doorverhuurd worden) Diepvriezer: 75 euro Koelkast: 75 euro Ijsblokken (10kg): 15 euro Crushed ice (10kg): 15 euro Extra elektriciteit - 1 aansluiting per 2500W verplicht!: 50 euro Extra tafel: 15 euro

Vul hieronder uw bedrijfsgegevens in als je interesse hebt om standhouder te zijn.
Dat kan op ons Amazing Thai Festival Leuven, Amazing Asia Festival Maasmechelen, Essence of Thailand Brussel en/of Amazing Asia Festival Kempen.

 

Wij nemen dan spoedig met je contact op.

Vragen? Mail naar info@amazingasiafestival.be of bel naar 0494 93 79 58

 
 

MELD JE AAN ALS STANDHOUDER

Voor vragen en meer info:

info@amazingasiafestival.be

Tel: +32 494 93 79 58

Aanspreek titel
Ik wil standhouder zijn op:
arrow&v
arrow&v
arrow&v
Extra wensen:
Bestand uploaden
2016-03-03_zeergoed-big.jpg

Bedankt voor de inzending!